[Kimchi-devel] [PATCH v2] Insert loading icon in Storage tab