[Kimchi-devel] [PATCH v2][Wok] Issue #160: Fedora 25: Make check breaks on wok