[Kimchi-devel] [PATCH v2] [Kimchi] Issue #626: Snapshot revert does not release storage volume